Menu
BoxForRent
verhuur van ski- en bagageboxen, fietsdragers, dakdragers en sneeuwkettingen

Artikel 1 Verhuurder kan verlangen dat de huurder bij afgifte van het verhuurde een ontvangst bewijs tekent en een legitimatie bewijs ter inzage geeft. Bij geschillen over afgifte van de verhuurde goederen geldt de administratie van de verhuurder.

Artikel 2 De verhuurder is gerechtigd, zowel vóór de afgifte van de goederen als daarna van de huurder zekerheid te vorderen voor de betaling van het door de huurder verschuldigde. Dit door een borg of op andere wijze, alles naar keuze van de verhuurder. Indien de huurder aan een desbetreffend verzoek niet voldoet, heeft de verhuurder het recht om de huur terstond te annuleren.

Artikel 3 Huurder is verschuldigd over het tijdsbestek welke verhuurder en huurder zijn overeengekomen, met dien verstande dat huur is verschuldigd tot en met de dag dat de verhuurde goederen weer in het depot van de verhuurder zijn terug bezorgd, tenzij anders tussen huurder en verhuurder is overeengekomen.

Artikel 4 De goederen dienen te worden opgehaald en te worden terugbezorgd volgens de huurovereenkomst, tenzij door de huurder en verhuurder anders is overeengekomen. Kosten verbonden aan bezorgen of ophalen van de goederen door de verhuurder komen voor rekening van de huurder.

Artikel 5 De huurder is aansprakelijk zowel gedurende het transport als gedurende de huurtijd der goederen voor alle gevaren zonder uitzondering, dus met inbegrip van overmacht, die deze goederen kunnen overkomen, van het ogenblik, dat zij het depot van de verhuurder verlaten tot het moment dat zij in het depot van de verhuurder zijn teruggekeerd. De goederen zijn gedurende de huurtijd door de verhuurder niet verzekerd.

Artikel 6 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan het gehuurde tijdens de huur of overige schade aan goederen of personen ten tijde van de huur periode. Ook schade ten gevolge van het ondeugdelijke gebruik van het gehuurde kan op geen enkele wijze leiden tot schade vergoeding.

Artikel 7 Alle schade en verontreiniging welke tijdens de huur aan het gehuurde mocht zijn ontstaan, door welke oorzaak dan ook, moet door de huurder aan de verhuurder worden vergoed. Tenzij de huurder, bij ontvangst van de gehuurde goederen reclameert, wordt hij geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De goederen dienen te worden teruggegeven in de zelfde staat waarin de huurder deze heeft ontvangen.

Artikel 8 Indien de waarde van een goed door de huurder aan de verhuurder dient te worden vergoed, zal deze worden vastgesteld op de gebruikswaarde hiervan. Dat volgens de waardering van de verhuurder. Deze waardebepaling is voor de huurder bindend.

Artikel 9 Huurders, die voor derden hebben gereserveerd, blijven persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goederen en voor de betaling van de verschuldigde huur en de eventueel te vergoeden schade.

Artikel 10 Verhuurder heeft steeds het recht deze voorwaarden, bedingen en bepalingen te wijzigen of aan te vullen. Voor reeds aanvaarde opdrachten zullen echter steeds gelden de voorwaarden, bedingen en bepalingen, die van kracht zijn op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 11 Deze voorwaarden, bedingen en bepalingen zullen geacht worden aan de huurder bekend te zijn en tussen verhuurder en huurder te zijn overeengekomen, zodra huurder enig geschrift van verhuurder zal hebben ontvangen, waarop staat aangegeven, dat verhuurder zijn overeenkomst met huurders, uitsluitend aangaat onder vigeur van de voorwaarden, bedingen en bepalingen, die bij het aangaan van de overeenkomsten geldend zijn, zullen de huurder desgevraagd een exemplaar dezelve worden toegezonden. Huurder zal mitsdien ten aanzien van deze voorwaarden, bedingen en bepalingen nimmer met enig recht onwetendheid kunnen voorwenden.

Overeenkomst
aaaaaaaaaaaaiii